Det här är Gatugården

Gatugården är ett bostadsområde i centrala Torslanda som utgörs av 289 fastigheter fördelade på 34 radhuslängor, med gatuadresser på Gatugårdsvägen, Vitklövern, Rödklövern och Vårbäcksvägen.


Gatugården Ekonomisk Förening

Gatugården Ekonomisk Förening är en ekonomisk förening som verkar för alla boende i området. Varje fastighetsägare i området har fått pantförskriva ett pantbrev om 5000 kronor till föreningen med syfte att verka som säkerhet för föreningens krediter samt som garant att medlemmen fullgör sina förpliktelser beträffande avgiften.

Föreningen genomför allmänna städdagar 2 gånger/per år, förlagda på hösten och våren. Under städdagarna hjälps alla boende i området åt att snygga till våra gemensamma utrymmen samt det genomförs inspektion av garage och husgrunder. Fastighetsägaren förväntas delta i arbetet för den gemensamma trevnaden. Styrelsen finns tillgänglig under dessa dagar för eventuella frågor och brukar försöka anordna någon form av gemensam aktivitet under dagarna, såsom korvgrillning eller liknande.

I varje huslänga ska det finnas ett kontaktombud. Träffar för dessa hålls 2 gånger/år, normalt någon vecka före städdagarna. Då meddelas riktlinjer för städdagar samt det finns utrymme för övriga frågor.

I området finns en fritidslokal godkänd för maximalt 75 personer att hyra för medlemmar i föreningen till en låg kostnad. Det finns även en bastu, tvättstuga med industritvättmaskin och en tennisplan att boka/nyttja för medlemmar. I föreningen finns också olika sektioner för fritidsaktiviteter, såsom boulesektionen, bridgesektionen samt barnsektionen som bland annat årligen försöker anordna en mycket uppskattad spökpromenad i samband med Halloween.

Det finns en fastighetsskötare anställd av föreningen.


Fastigheterna

Varje radhus är en egen, privatägd fastighet på 123 m2 med tillhörande tomtmark. Fastigheterna betecknas Torslanda 45:xxx, där xxx markerar respektive husnummer mellan 1-289. Husen uppfördes under åren 1965-66 och var då bostadsrättsfastigheter, främst riktade mot Volvo-anställda. Mellan år 1975-78 friköptes fastigheterna. Varje fastighet disponerar ett garage i området. Garagen ägs av föreningen, men ingår för disponering i månadsavgiften. Garagen är försedda med automatiska portar och till varje garage hör två fjärrkontroller samt nycklar. Vid problem med garagen kontaktas fastighetsskötaren.

Varje fastighetsägare ansvarar för underhåll på den egna fastigheten samt tomtmarken. Dock är föreningen ansvarig för underhåll av rörledningar i krypgrunden (upp till och med avstängningskranarna för varm- och kallvatten samt värme i tvättstugan) samt yttertak. Fastighetsägaren är ansvarig för golvbrunnar och avlopp. Värmesystemet i föreningen är anpassat efter befintlig rördragning i området samt i varje fastighet, därför behöver styrelsen eller fastighetsskötare kontaktas inför borttagning/utbyte av radiatorer samt innan golvvärme läggs in. De fastighetsägare som äger ett gavelhus kan söka bidrag för byte av panel samt tilläggsisolering hos föreningen (information om detta finns på föreningens hemsida). Varje fastighet är kopplat till Telias fiberkabelnät med tillgång till Telias kanalpaket ”mellan”. Det ingår en digitalbox, switch och router per fastighet (men som tillhör föreningen och ska lämnas kvar vid flytt).


Styrelsen

Föreningens styrelse utgörs av 3-5 ledamöter samt 2 suppleanter och träffas på styrelsemöten ca 10 gånger/år. Det finns även en revisor och en revisorssuppleant som deltar på styrelsemötena i den mån det är möjligt. På styrelsemötena redovisas samt fattas beslut gällande frågor kring ekonomi, drift samt frågor från medlemmar. Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida. Årsstämma genomförs under våren varje år, där föreningens verksamhetsberättelse redovisas samt val av ledamöter och suppleanter genomförs och inkomna motioner redovisas och beslutas. Inför årsstämman delas en kallelse samt verksamhetsberättelse ut till varje fastighet inom föreningen.


Förenings ansvar

I området finns fastighetsbeteckningen 45:290, som består av all gemensamt, såsom mark, byggnader, teknisk utrustning för uppvärmning, lekplatser inklusive utrustning, garage, tvättstuga etcetera. Detta förvaltas av föreningen, som även hanterar vatten, värme, sophämtning, garage och ger tillgång till de gemensamma anläggningarna såsom fritidslokalen, bastun, tennisplanen med mera. Via föreningen är alla fastigheter fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar (ersätter ej hemförsäkring). Det är obligatoriskt för alla fastighetsägare att vara medlemmar i föreningen och varje fastighet äger en styck andel av densamma. Det är endast fastighetsägare i Gatugården som kan vara medlemmar i föreningen. Varje fastighetsägare betalar en månadsavgift till föreningen som fastställs årligen.

Föreningen ansvarar för:
⦁ Panncentral samt undercentral med mangel och tvättstuga
⦁ Grönområden, lekplatser samt boll- och tennisbana
⦁ Garage
⦁ Fritidslokalen och bastun
⦁ Vägar, parkeringsplatser och gångar på föreningens mark (ej bilvägar)
⦁ Belysning
⦁ Värme samt varm- och kallvatten till bostadsfastigheterna
⦁ Planering och utförande av underhåll på de gemensamma anläggningarna
⦁ Planering och utförande av underhåll av yttertak samt rörsystem i fastigheternas grunder
⦁ Administration, såsom ekonomisk planering, avgiftskalkyl, bokföring, information till medlemmar, fastighetsöverlåtelser med mera
⦁ Personal som ansvarar för den dagliga tillsynen och skötseln av föreningens anläggningar


Information gällande värme, varmvatten, renovering och grävarbeten i trädgården

Eftersom vi har gemensam värme i området är det viktigt att beakta följande;
⦁ Det får inte läggas in med vattenkapacitet än vad som finns i radiatorerna vid byte av radiatorer till vattenburen golvvärme. Om denna utökas medför det att värmen hos grannarna sänks.
⦁ Fel på värmen eller termostaterna ska anmälas till fastighetsskötaren, som avhjälper problemet kostnadsfritt.
⦁ Disk- eller tvättmaskin ska inte kopplas på varmvattenledningen. Om detta sker förlorar övriga fastigheter i längan sitt varmvatten då maskinen är i drift.
⦁ Vid renovering av badrummet på ovanvåningen ska fastighetsägare som har ytterbelysning på sin fasad vara aktsamma då kablage till denna ligger i badrumsgolvet.
⦁ Var även aktsam vid renovering av förrådet då kablage till ytterbelysning är dragen i väggen.
⦁ Prata alltid med föreningen om vad som gäller inför relining av avloppsrör.
⦁ Föreningen rekommenderar utsättning av kablage i trädgården inför grävarbeten, med syfte att minska risken att gräva av dessa.
⦁ Fastigheterna som ligger i huslängornas gavlar kan ha fiberkabel nedgrävd. Föreningen äger själv fiberkabeln, ta kontakt med fastighetsskötaren inför grävarbeten för att minska risken att den grävs av.

Vid ytterligare frågor kan kontakt alltid tas med fastighetsskötaren!


Parkeringstillstånd för korttidsparkering på parkeringen vid Gatugårdsvägen 1

Gatugården Ekonomisk Förening erbjuder boende i området korttidsparkering på föreningens parkeringsplats vid Gatugårdsvägen 1. För uppställning krävs ett parkeringstillstånd som kvitteras ut via expeditionen. Tillståndet gäller i 1 vecka, med möjlighet till förlängning efter kontakt med fastighetsskötare eller styrelsemedlem.

Tiden för hur länge parkeringstillståndet gäller kan komma att ändras beroende på parkeringssituationen i området. Vid behov av fler parkeringsplatser kommer tiden för långtidsparkering att minska, information om detta kommer då finnas på föreningens hemsida.

Vid uppställning av exempelvis fordon eller släpvagnar/trailers utan tillstånd sker bortforsling av dessa av föreningens parkeringsbolag Västia Parkering.


Ordningsregler

För vår gemensamma trivsel har vissa regler fastställts av föreningens medlemmar;
⦁ Parkering får, förutom i garagen, endast ske på markerade platser. Det är förbjudet att parkera framför garagen eller på trottoarer.
⦁ Efter kontakt med fastighetsskötare alternativt drift- eller underhållsansvarig i styrelsen är det tillåtet att ställa upp fordon för längre parkering (maximalt ca 1 vecka) på parkeringen vid Gatugårdsvägen 1.
⦁ Garagen i föreningen ska användas till parkering av fordon.
⦁ Mopedkörning på gångbanorna inom området är inte tillåtet.
⦁ Fastighetsägarens ansvar för skötsel av trädgården innefattar att klippa häckarna runt den egna tomten så det inte växer ut över asfalten. Ogräs mellan häck och asfaltstomt ska rensas bort, både på fram- och baksida av fastigheten.
⦁ De fastighetsägare som har tomter som gränsar till gator och gångbanor som tillhör kommunen är skyldiga att tillse att buskar och häckar inte skymmer sikten för trafikanterna.
⦁ Gångarna mellan husen plogas vintertid i mån av tid, men de prioriteras inte. Snöröjning måste i första hand ske på allmänna gångar och på parkeringsplatser. Den enskilde fastighetsägaren har ansvar för snöröjning och halkbekämpning till 1,5 meter utanför tomtgränsen.


Föreningens stadgar


Passagesystem (tags)

Gatugården Ekonomisk Förening har taggläsare på alla byggnader i området. Detta innebär att taggen/brickan skall användas för öppning av dörrar till soprum och öppning och bokning av tvättstuga, gemensamhetslokal (fritidslokalen), tennisplan och bastu. Alla fastigheter får en tag och denna tillhör fastigheten. För de som önskar finns möjlighet att ta kontakt med vår fastighetsskötare och kvittera ut en extra tag mot en avgift.

Taggen ger tillgång till varje fastighets tilldelade soprum samt den gemensamma delen av tvättstugan där skärm för bokning av fritidslokalen samt faciliteter finns. Övriga utrymmen får man tillgång till via abonnemang. Lokalen får man tillgång till efter godkänd bokning.  Kontakta fastighetsskötare för mer information eller se här.

Utförlig instruktion om hur taggen fungerar eller hur bokning utförs hittar du här.

Om taggen inte fungerar:

Prova att lägga taggen mot läsaren som sitter utanför expeditionen eller tvättstugan. Taggen uppdateras då, vilket oftast räcker för att den ska ”starta om” och sedan fungerar som vanligt igen. Om detta inte fungerar ta kontakt med fastighetsskötare Anders på telefon 070-310 33 36 eller via mail gef.gatugarden@telia.com.

en fungerar eller hur bokning utförs hittar du här.

Hemsidan och Facebook:

Föreningens kanaler för att förmedla information är främst via vår hemsida, där vi alltid försöker publicera varaktig och viktig information om föreningen eller området, samt vår Facebook-sida. Även här publiceras viktig information, men också kortare notiser eller påminnelser som vi vill kunna förmedla snabbt i området. Det är endast viktiga nyheter/informationer som delas ut på papper till samtliga hushåll, förutom ett nyhetsbrev som utkommer ett par gånger per år. För dem som saknar tillgång till hemsida och Facebook går det att anmäla detta till expeditionen, där det skrivs upp på en lista vilka hushåll vi istället delar ut information skriftligt i pappersformat till.