Det här är Gatugården

Gatugården är ett bostadsområde i centrala Torslanda som utgörs av 289 fastigheter fördelade på 34 radhuslängor, med gatuadresser på Gatugårdsvägen, Vitklövern, Rödklövern och Vårbäcksvägen.


Gatugården Ekonomisk Förening

Gatugården Ekonomisk Förening är en ekonomisk förening som verkar för alla boende i området. Varje fastighetsägare i området har fått pantförskriva ett pantbrev om 5000 kronor till föreningen med syfte att verka som säkerhet för föreningens krediter samt som garant att medlemmen fullgör sina förpliktelser beträffande avgiften.

Föreningen genomför allmänna städdagar 2 gånger/per år, förlagda på hösten och våren. Under städdagarna hjälps alla boende i området åt att snygga till våra gemensamma utrymmen samt det genomförs inspektion av garage och husgrunder. Fastighetsägaren förväntas delta i arbetet för den gemensamma trevnaden. Styrelsen finns tillgänglig under dessa dagar för eventuella frågor och brukar försöka anordna någon form av gemensam aktivitet under dagarna, såsom korvgrillning eller liknande.

I varje huslänga ska det finnas ett kontaktombud. Träffar för dessa hålls 2 gånger/år, normalt någon vecka före städdagarna. Då meddelas riktlinjer för städdagar samt det finns utrymme för övriga frågor.

I området finns en fritidslokal godkänd för maximalt 75 personer att hyra för medlemmar i föreningen till en låg kostnad. Det finns även en bastu, tvättstuga med industritvättmaskin och en tennisplan att boka/nyttja för medlemmar. I föreningen finns också olika sektioner för fritidsaktiviteter, såsom boulesektionen, bridgesektionen samt barnsektionen som bland annat årligen försöker anordna en mycket uppskattad spökpromenad i samband med Halloween.

Det finns en fastighetsskötare anställd av föreningen.


Fastigheterna

Varje radhus är en egen, privatägd fastighet på 123 m2 med tillhörande tomtmark. Fastigheterna betecknas Torslanda 45:xxx, där xxx markerar respektive husnummer mellan 1-289. Husen uppfördes under åren 1965-66 och var då bostadsrättsfastigheter, främst riktade mot Volvo-anställda. Mellan år 1975-78 friköptes fastigheterna. Varje fastighet disponerar ett garage i området. Garagen ägs av föreningen, men ingår för disponering i månadsavgiften. Garagen är försedda med automatiska portar och till varje garage hör två fjärrkontroller samt nycklar. Vid problem med garagen kontaktas fastighetsskötaren.

Varje fastighetsägare ansvarar för underhåll på den egna fastigheten samt tomtmarken. Dock är föreningen ansvarig för underhåll av rörledningar i krypgrunden (upp till och med avstängningskranarna för varm- och kallvatten samt värme ii tvättstugan) samt yttertak. Fastighetsägaren är ansvarig för golvbrunnar och avlopp. Värmesystemet i föreningen är anpassat efter befintlig rördragning i området samt i varje fastighet, därför behöver styrelsen eller fastighetsskötare kontaktas inför borttagning/utbyte av radiatorer samt innan golvvärme läggs in. De fastighetsägare som äger ett gavelhus kan söka bidrag för byte av panel samt tilläggsisolering hos föreningen (information om detta finns på föreningens hemsida). Varje fastighet är kopplat till Telias fiberkabelnät och ska ha två digitalboxar samt tillgång till Telias kanalpaket ”mellan”.


Styrelsen

Föreningens styrelse utgörs av 3-5 ledamöter samt 2 suppleanter och träffas på styrelsemöten ca 10 gånger/år. Det finns även en revisor och en revisorssuppleant som deltar på styrelsemötena i den mån det är möjligt. På styrelsemötena redovisas samt fattas beslut gällande frågor kring ekonomi, drift samt frågor från medlemmar. Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida. Årsstämma genomförs under våren varje år, där föreningens verksamhetsberättelse redovisas samt val av ledamöter och suppleanter genomförs och inkomna motioner redovisas och beslutas. Inför årsstämman delas en kallelse samt verksamhetsberättelse ut till varje fastighet inom föreningen.


Förenings ansvar

I området finns fastighetsbeteckningen 45:290, som består av all gemensamt, såsom mark, byggnader, teknisk utrustning för uppvärmning, lekplatser inklusive utrustning, garage, tvättstuga etcetera. Detta förvaltas av föreningen, som även hanterar vatten, värme, sophämtning, garage och ger tillgång till de gemensamma anläggningarna såsom fritidslokalen, bastun, tennisplanen med mera. Via föreningen är alla fastigheter fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar (ersätter ej hemförsäkring). Det är obligatoriskt för alla fastighetsägare att vara medlemmar i föreningen och varje fastighet äger en styck andel av densamma. Det är endast fastighetsägare i Gatugården som kan vara medlemmar i föreningen. Varje fastighetsägare betalar en månadsavgift till föreningen som fastställs årligen.

Föreningen ansvarar för:
⦁ Panncentral samt undercentral med mangel och tvättstuga
⦁ Grönområden, lekplatser samt boll- och tennisbana
⦁ Garage
⦁ Fritidslokalen och bastun
⦁ Vägar, parkeringsplatser och gångar på föreningens mark (ej bilvägar)
⦁ Belysning
⦁ Värme samt varm- och kallvatten till bostadsfastigheterna
⦁ Planering och utförande av underhåll på de gemensamma anläggningarna
⦁ Planering och utförande av underhåll av yttertak samt rörsystem i fastigheternas grunder
⦁ Administration, såsom ekonomisk planering, avgiftskalkyl, bokföring, information till medlemmar, fastighetsöverlåtelser med mera
⦁ Personal som ansvarar för den dagliga tillsynen och skötseln av föreningens anläggningar

Mer information finns på föreningens hemsida och i face-bookgruppen. Här publiceras även aktuell information regelbundet.


Information gällande värme, varmvatten och renovering

Eftersom vi har gemensam värme i området är det viktigt att beakta följande;
⦁ Det får inte läggas in med vattenkapacitet än vad som finns i radiatorerna vid byte av radiatorer till vattenburen golvvärme. Om denna utökas medför det att värmen hos grannarna sänks.
⦁ Fel på värmen eller termostaterna ska anmälas till fastighetsskötaren, som avhjälper problemet kostnadsfritt.
⦁ Disk- eller tvättmaskin ska inte kopplas på varmvattenledningen. Om detta sker förlorar övriga fastigheter i längan sitt varmvatten då maskinen är i drift.
⦁ Vid renovering av badrummet på ovanvåningen ska fastighetsägare som har ytterbelysning på sin fasad vara aktsamma då kablage till denna ligger i badrumsgolvet.
⦁ Var även aktsam vid renovering av förrådet då kablage till ytterbelysning är dragen i väggen.
⦁ Prata alltid med föreningen om vad som gäller inför relining av avloppsrör.

Vid ytterligare frågor kan kontakt alltid tas med fastighetsskötaren!


Ordningsregler

I För vår gemensamma trivsel har vissa regler fastställts av föreningens medlemmar;
⦁ Parkering får, förutom i garagen, endast ske på markerade platser. Det är förbjudet att parkera framför garagen eller på trottoarer.
⦁ Mopedkörning på gångbanorna inom området är inte tillåtet.
⦁ Fastighetsägarens ansvar för skötsel av trädgården innefattar att klippa häckarna runt den egna tomten så det inte växer ut över asfalten. Ogräs mellan häck och asfaltstomt ska rensas bort, både på fram- och baksida av fastigheten.
⦁ De fastighetsägare som har tomter som gränsar till gator och gångbanor som tillhör kommunen är skyldiga att tillse att buskar och häckar inte skymmer sikten för trafikanterna.
⦁ Gångarna mellan husen plogas vintertid i mån av tid, men de prioriteras inte. Snöröjning måste i första hand ske på allmänna gångar och på parkeringsplatser. Den enskilde fastighetsägaren har ansvar för snöröjning och halkbekämpning till 1,5 meter utanför tomtgränsen.


Föreningens stadgar