Information gällande postutdelning i Gatugården

Samtliga fastighetsägare i Gatugården har under föregående vecka fått information från Postnord om nya förutsättningar för postutdelning. I korthet gäller informationen att Postnord inte kommer cykla och dela ut posten längre utan man kommer använda bil. Detta gör att man inte kan dela ut posten i vårt område till varje fastighet, som det ser ut idag.

Postnord har i egenskap av tillhandahållare av samhällsomfattande posttjänst möjlighet att anvisa ny placering av postanordning. Dock finns det vissa regler de har att förhålla sig till, såsom att den nya platsen ska vara placerad inom ett visst antal meter fån fastigheten och att Postnord ska inleda samråd med berörda postmottagare senast 6 månader innan förändringen är avsedd att genomföras. Detta regleras i ”Post- och telestyrelsens författningssamling 2022:20”.

Utskicket har delats ut till samtliga fastighetsägare i Gatugården eftersom det är varje enskild fastighetsägares ansvar att följa föreskrifterna. Då författningssamlingen anger att PostNord ska samråda med berörda postmottagare kommer föreningen inte att förhandla med PostNord om beslutet att flytta varje fastighets postanordning (det vill säga brevlåda/postinkast i förrådet), styrelsen har inte mandat till det. Däremot kommer de nya postboxarna behöva placeras på föreningens mark, vilket ligger i föreningens intresse att samråda kring. Representanter från styrelsen har därför tagit kontakt med Postnord med syfte att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva löningen för alla parter. Vi kommer löpande informera om detta på vår hemsida och facebook.

Kostnaderna för upprättande av ny plats samt inköp av postboxar kommer behöva bekostas av varje fastighetsägare. Vi kommer därför uppdatera med information kring detta så snart vi vet mer om vilka möjliga lösningar vi kan se.

För den som vill läsa mer så finns information på Post- och telestyrelsens hemsida www.pts.se  eller om ni söker på PTSFS 2022:20.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Gatugården Torslanda, 2024-03-11